Contoh Surat Kuasa Pembuatan KIS

Contoh Surat Kuasa Pembuatan KIS

 

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Lengkap
Alamat
Tanggal lahir
No NIK

Bermaksud memberikan kuasa kepada :
Nama lengkap
Alamat
Tanggal lahir
No NIK :  

Untuk mengurus pembuatan KIS atas nama ........................... Surat kuasa ini berlaku dan dapat diproses pembuatannya sesuai dengan prosedur sampai dengan proses pembuatan KIS selesai.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 15 September 2020
Yang menerima kuasa                                                                                            Yang memberi kuasa


(................................)                                                                                               (.............................)